Ga naar hoofdinhoud
Hengelo: 074 700 21 07
Zutphen: 0575 54 18 57
Deventer: 0570 24 41 60
Lelystad: 0320 32 01 62
Lochem: 0575 54 18 57

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. DEFINITIES
1.1. Winters Mediation is een eenmanszaak, die tot doel heeft om een praktijk uit te oefenen op het gebied van personen- en familierecht advocatuur en mediation.
1.2. In deze algemene voorwaarden worden onder Winters Mediation begrepen alle bij Winters Mediation werkzame personen, waaronder ook begrepen mediators, secretaresses en overig ondersteunend personeel.
1.3. Onder de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten van Winters Mediation worden begrepen alle door Winters Mediation al dan niet op uitdrukkelijk verzoek ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, die zijn verricht in het kader van een opdracht van een cliënt aan Winters Mediation.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Winters Mediation en op alle rechtsverhoudingen van Winters Mediation met derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Niet alleen aan Winters Mediation, maar ook aan alle andere personen die door Winters Mediation bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe. Ook voormalige advocaten en medewerkers van Winters Mediation, alsmede hun eventuele erfgenamen, kunnen op de algemene voorwaarden een beroep doen, indien zij aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten, die zij hebben verleend voordat zij het kantoor van Winters Mediation hebben verlaten.
2.3. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten, ook indien bij deze opdrachten de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

  1. UITVOERING DIENSTEN
3.1. Alle door de cliënt aan Winters Mediation verleende opdrachten tot het verrichten van diensten moeten worden beschouwd als aan het kantoor van Winters Mediation verleend, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt zou zijn dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
3.2. Winters Mediation is bevoegd, indien zij dat wenselijk of noodzakelijk acht, de diensten ten behoeve van een cliënt door een andere persoon dan de door de cliënt gewenste persoon te laten verrichten of tijdens de uitvoering van een opdracht van een cliënt deze persoon tussentijds te vervangen door een ander, alsmede om de diensten ten behoeve van een cliënt geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door anderen dan bij Winters Mediation werkzame personen en overige medewerkers of zich daarbij door anderen te laten bijstaan.
3.3. Alle dossiers worden, nadat zij gesloten zijn en de werkzaamheden daarin beëindigd zijn, nog gedurende zeven jaar in het kantoorarchief bewaard.

 

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Indien bij de uitvoering van een opdracht door handelen of nalaten van Winters Mediation zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen, die leidt tot aansprakelijkheid van Winters Mediation, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Winters Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
4.2. De in punt 4.1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Winters Mediation aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Winters Mediation bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten of anderszins door Winters Mediation schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Winters Mediation aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Winters Mediation afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
4.4. Het is mogelijk dat personen, die in verband met de uitvoering van een opdracht door Winters Mediation worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee uitsluiten of beperken. Winters Mediation is bevoegd namens de cliënt een dergelijke uitsluiting of beperking te aanvaarden.

 

  1. HONORERING / KOSTEN / FACTURERING
5.1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen, is de cliënt aan Winters Mediation honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Winters Mediation worden vastgesteld. Naast de vergoeding van tijd, die door Winters Mediation is besteed aan het verlenen van diensten ten behoeve van de cliënt, omvat het honorarium van Winters Mediation een vergoeding voor algemene kantoorkosten op basis van een vast percentage van genoemde vergoeding van tijd, welk percentage jaarlijks door Winters Mediation zal worden vastgesteld.
5.2. Naast het bovengenoemde honorarium zal Winters Mediation verschotten en andere kosten in rekening brengen, die het verlenen van de diensten met zich meebrengt. Onder deze kosten worden onder meer verstaan: griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten en kosten van tolken/vertalers.
5.3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van deze diensten leidt tot werkzaamheden of prestaties van zodanige omvang, dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden geacht in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Winters Mediation de cliënt hierover zo spoedig als mogelijk informeren, waarna honorering van deze werkzaamheden op basis van artikel 5.1 zal plaatsvinden.
5.4. Bij acceptatie van een opdracht tot het verlenen van diensten zal door Winters Mediation aan de cliënt een voorschot in rekening worden gebracht tot zekerheid van de betaling van de honoraria, verschotten en andere kosten die de cliënt verschuldigd zal worden. Winters Mediation is gerechtigd om pas een aanvang te maken met haar werkzaamheden nadat door haar betaling van de voorschotdeclaratie is ontvangen. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere kosten worden door Winters Mediation door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel iedere maand worden verzonden, onverlet het recht van Winters Mediation om eerder danwel later tussentijdse declaraties te verzenden. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal een einddeclaratie worden opgesteld. Het ontvangen voorschot zal niet met de tussentijdse declaraties, maar pas met de einddeclaratie worden verrekend.
5.5. Voorschot-, tussentijdse en einddeclaraties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij in de opdrachtbevestiging of in de factuur, bijvoorbeeld in verband met de spoedeisendheid van de zaak, een eerdere vervaldag wordt aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Winters Mediation het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. Winters Mediation heeft in dit geval tevens het recht alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt aansprakelijk zal zijn.
5.6. Voor iedere dag dat de cliënt in gebreke mocht zijn tijdig een declaratie te betalen, is de cliënt over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. Indien door Winters Mediation betalingsherinneringen aan de cliënt worden verzonden is de cliënt per herinneringsbrief €15,00 verschuldigd wegens administratiekosten. Indien binnen de in de tweede betalingsherinnering genoemde termijn nog geen betaling door Winters Mediation is ontvangen, is de cliënt aan Winters Mediation incassokosten verschuldigd ter hoogte van minimaal 15% van de hoofdsom, de wettelijke rente en de administratiekosten.

 

  1. KLACHTEN EN GESCHILLEN
6.1. Klachten van een cliënt over de wijze waarop zijn zaak door de bij Winters Mediation werkzame personen is behartigd, zullen worden behandeld volgens de klachtenprocedure, die is vastgelegd in het Klachtenreglement Winters Mediation, waarvan de cliënt op eerste verzoek een schriftelijk exemplaar wordt toegezonden.
6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

 

 

6.4.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Winters Mediation, inclusief alle declaratiegeschillen, worden – voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de onder 6.1. beschreven weg – beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Winters Mediation om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

 

Op alle geschillen tussen Winters Mediation en een cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen tussen Winters Mediation en een cliënt, ook die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen alleen en uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen.

Algemene Voorwaarden, versie 1, november 2016.

 

 

Back To Top